การคำนวนแรงดันตกเนื่องจากความยาวท่อ

Posted by Asavapath on May 31, 2014

Diagrams สำหรับพิจารณาขนาดของแรงดันตกเนื่องจากขนาดของท่อลม

ขนาดแรงดันตกในหน่วย(psi) ต่อความยาวท่อ 100 ฟุต สามารถประมาณได้จาก Diagram ด้านล่างนี้

 

 

ใช้กับแรงดัน 50 psig

compressed air pipeline pressure drop diagram 50 psig

  • 1 ft (foot) = 0.3048 m
  • 1 cfm = 1.7 m3/h = 0.028 m3/min
  • 1 psi = 0.069 bar = 0.070 kg/cm2

ใช้กับแรงดัน 100 psig

compressed air pipeline pressure drop diagram 100 psig

 

ใช้กับแรงดัน 150 psig

compressed air pipeline pressure drop diagram 150 psig

The SCFM - Standard Cubic Feet per Minute - determines the weight of air to fixed or "Standard" conditions. There are several definitions of SCFM. The most common used in the United States is with properties:

  • 14.696 Pounds per Square Inch (psia)
  • 60 Degrees Fahrenheit (oF)
  • 0% Relative Humidity (RH).

Europeans normally use one ATA and 0oC as SCFM.