ตารางแปลงอัตราการไหล

Posted by Asavapath on June 2, 2014

อัตราการไหล (Flow Rate)

cubic meter/second [m3/s]:
cubic meter/day [m3/d]:
cubic meter/hour [m3/h]:
cubic meter/minute:
cubic centimeter/day:
cubic centimeter/hour:
cubic centimeter/minute:
cubic centimeter/second:
liter/day [L/d]:
liter/hour [L/h]:
liter/minute [L/min]:
liter/second [L/s]:
milliliter/day [mL/d]:
milliliter/hour [mL/h]:
milliliter/minute [mL/min]:
milliliter/second [mL/s]:
gallon (US)/day [gal (US)/d]:
gallon (US)/hour [gal (US)/h]:
gallon (US)/minute:
gallon (US)/second:
gallon (UK)/day [gal (UK)/d]:
gallon (UK)/hour [gal (UK)/h]:
gallon (UK)/minute:
gallon (UK)/second:
kilobarrel (US)/day:
barrel (US)/day [bbl (US)/d]:
barrel (US)/hour [bbl (US)/h]:
barrel (US)/minute:
barrel (US)/second:
acre-foot/year [ac*ft/y]:
acre-foot/day [ac*ft/d]:
acre-foot/hour [ac*ft/h]:
hundred-cubic foot/day:
hundred-cubic foot/hour:
hundred-cubic foot/minute:
ounce/hour [oz/h]:
ounce/minute [oz/min]:
ounce/second [oz/s]:
ounce (UK)/hour [oz (UK)/h]:
ounce (UK)/minute:
ounce (UK)/second:
cubic yard/hour [yd3/h]:
cubic yard/minute [yd3/min]:
cubic yard/second [yd3/s]:
cubic foot/hour [ft3/h]:
cubic foot/minute [ft3/min]:
cubic foot/second [ft3/s]:
cubic inch/hour [in3/h]:
cubic inch/minute [in3/min]:
cubic inch/second [in3/s]:
www.unitconversion.org