pascal [Pa]:
exapascal [EPa]:
petapascal [PPa]:
terapascal [TPa]:
gigapascal [GPa]:
megapascal [MPa]:
kilopascal [kPa]:
hectopascal [hPa]:
dekapascal [daPa]:
decipascal [dPa]:
centipascal [cPa]:
millipascal [mPa]:
micropascal [µPa]:
nanopascal [nPa]:
picopascal [pPa]:
femtopascal [fPa]:
attopascal [aPa]:
newton/square meter:
newton/square centimeter:
newton/square millimeter:
kilonewton/square meter:
bar:
millibar [mbar]:
microbar [µbar]:
dyne/square centimeter:
kilogram-force/square meter:
kilogram-force/sq. centimeter:
kilogram-force/sq. millimeter:
gram-force/square centimeter:
ton-force (short)/square foot:
ton-force (short)/square inch:
ton-force (long)/square foot:
ton-force (long)/square inch:
kip-force/square inch:
ksi [ksi]:
pound-force/square foot:
pound-force/square inch:
psi [psi]:
poundal/square foot:
torr [Torr]:
centimeter mercury (0°C):
millimeter mercury (0°C):
inch mercury (32°F) [inHg]:
inch mercury (60°F) [inHg]:
centimeter water (4°C):
millimeter water (4°C):
inch water (4°C) [inAq]:
foot water (4°C) [ftAq]:
inch water (60°F) [inAq]:
foot water (60°F) [ftAq]:
atmosphere technical [at]:
Standard atmosphere [atm]:
www.unitconversion.org

หัวข้อบทความ:

การคำนวนแรงดันตกเนื่องจากความยาวท่อ

การคำนวนขนาดของถังลม

ถังลมและการเลือกถังลมให้เหมาะสม

การเลือกใช้น้ำมันปั๊มลม-น้ำมันปั๊มลมคุณภาพสูง

การเลือกใช้เอ็นมิลให้เหมาะสม

High Speed Streel ( HSS )

สัดส่วนโลหะผสมที่ใช้ในการผลิต HSS

คุณสมบัติของธาตุต่าง ๆ เมื่อผสมลงไปในเหล็ก

ตะไบ

การชุบแข็ง

ค่าความแข็งและความแข็งของร็อกเวลล์

Diamond dresser

การใช้ Carriage Stop Body เพื่อตัดชิ้นงานเหลี่ยม

กระดาษทราย

การใช้ Carriage Stop Body เพื่อมิลร่อง Slot

กระดาษทรายกับงานไม้ article

ตารางแปลงหน่วยแรงดัน

ตารางแปลงหน่วยอัตราการไหล

แปลงหน่วยแรงดัน

แปลงค่าทอร์ค

แปลงความยาว

แปลงหน่วยน้ำหนัก

การผลิตเหล็ก