แปลงหน่วยทอร์ค

Posted by Asavapath on June 2, 2014

newton meter [N*m]:
newton centimeter [N*cm]:
newton millimeter [N*mm]:
kilonewton meter [kN*m]:
dyne meter [dyn*m]:
dyne centimeter [dyn*cm]:
dyne millimeter [dyn*mm]:
kilogram-force meter [kgf*m]:
kilogram-force centimeter:
kilogram-force millimeter:
gram-force meter [gf*m]:
gram-force centimeter:
gram-force millimeter:
ounce-force foot [ozf*ft]:
ounce-force inch [ozf*in]:
pound-force foot [lbf*ft]:
pound-force inch [lbf*in]:
www.unitconversion.org